DODAJ FIRMĘ

Pola oznaczone są wymagane.
Grafika w formacie jpg, png o wielkości do 2MB
Dodanie opisu do grafiki pozwoli osobom z niepełnosprawnością wzroku na zapoznanie się z jej zawartością.
Wybierz kategorie i wskarz kategorię wiodącą

Ctrl + Spacja + Strzałki albo Ctrl + Lewy przycisk myszki — zaznaczenie wielu pozycji

Wybierz rejon

Zaznacz lokalizacje na mapieX

Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Giełdy Lokalnego Biznesu Wrocław UP;
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, e-mail: wroup@um.wroc.pl;
 3. Serwis – Giełda Lokalnego Biznesu Wrocław UP dostępna pod adresem wroup.pl;
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje lub dokonała zgłoszenia swojej działalności celem publikacji Wizytówki
  w Serwisie;
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz stosowany przez Organizatora dostępny
  w Serwisie umożliwiający Klientowi przekazanie danych niezbędnych do prezentacji Wizytówki;
 6. Wizytówka – informacja dotycząca działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, w szczególności nazwy firmy, danych teleadresowych, logotypów, zdjęć oraz kategorii oferowanych usług, prezentowana w Serwisie.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 2

 1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator świadczy nieodpłatnie usługi polegające na prezentacji Wizytówki.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  • dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego;
  • podanie wymaganych niezbędnych informacji określonych w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie publikacji Wizytówki na stronie Serwisu.
 4. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych
  w swojej Wizytówce marek, znaków towarowych i innych znaków graficznych, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.
 5. W momencie publikacji Wizytówki Klient udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie zamieszczonych w Wizytówce znaków graficznych na czas trwania Umowy.
 6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami lub innymi działaniami, w tym z pozwem sądowym, w związku z naruszeniem, związanym
  z realizacją lub wynikiem niniejszej Umowy, praw podlegających ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) albo ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji albo wynikających z innych przepisów prawa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), Klient zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz tych osób. Ponadto Klient zobowiązuje się zrekompensować Organizatorowi wszelkie szkody, jakie może on ponieść lub jakie będzie zobowiązany zrekompensować osobom trzecim w związku z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub patentu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Wizytówki Klienta
  w przypadku, gdy:
 • Klient nie wprowadzi w Formularzu zgłoszeniowym wszystkich niezbędnych informacji;
 • Klient poda w Formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwe lub nieaktualne informacje;
 • działalność gospodarcza prezentowana w Wizytówce prowadzona jest poza granicami administracyjnymi Gminy Wrocław;
 • działalność gospodarcza prezentowana w Wizytówce dotyczy czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 • działalność gospodarcza prezentowana w Wizytówce sprzeczna jest z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
 • Wizytówka stanowi reklamę lub promocję, których możliwość jest ograniczona na mocy przepisów szczególnych;
 • Wizytówka zawiera elementy graficzne stanowiące przedmiot ochrony praw autorskich lub patentowych, do których roszczenia posiada osoba trzecia.
 1. Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem terminu 2 dni roboczych przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy:
  • bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Organizatora (wroup@um.wroc.pl), lub
  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.
 2. Organizator może wypowiedzieć Umowę w sytuacji, gdy w trakcie jej realizacji wyjdą na jaw okoliczności, które stanowiłyby podstawę do odmowy publikacji Wizytówki, gdyby znane były Organizatorowi przed publikacją. W takim przypadku Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając informację o wypowiedzeniu na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku zamknięcia Serwisu Umowa wygasa.
 4. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku zamknięcia Serwisu, odmowy publikacji Wizytówki na podstawie ust. 7 lub wypowiedzenia Umowy na warunkach ust. 9.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3

 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest:
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Firefox lub Microsoft Edge.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Klient korzysta z usług, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub niezarządzanych przez niego.
 3. Klient zobowiązany jest:
  • korzystać z usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
  • podawać prawdziwe dane związane z prezentacją Wizytówki;
  • aktualizować dane dotyczące działalności ujawnione w Serwisie, w szczególności adres prowadzonej działalności;
  • nie dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikacje Wizytówki, która zawiera dane nieaktualne, nieprawdziwe, nieprawidłowe, fałszywe, jeżeli odpowiadają one treściom zawartym w Formularzu zgłoszeniowym.

Reklamacje

§ 4

 1. Reklamacja dotyczące usług w ramach Serwisu można zgłaszać:
  • w formie pisemnej, na adres Wydziału Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 51-150 Wrocław, lub
  • w formie elektronicznej, na adres wroclawup@um.wroc.pl
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 4. Procedura reklamacyjna unormowana w Regulaminie nie wyłącza stosowania przepisów powszechnie obowiązujących.

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Serwisie z zaznaczeniem daty wejścia
  w życie zmiany.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  • informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław zgodnie z Regulaminem;
  • szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

Gmina Wrocław, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Zakładki WWW, przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich.

Osoba korzystająca z Zakładki WWW oraz z Aplikacji aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła;
 • Łączenie poprzez protokół HTTPS;
 • W przypadku korzystania z Czatu Video zalecane jest stosowanie neutralnego tła, aby przypadkowo nie ujawnić zbędnych danych.

Gmina Wrocław, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gminę Wrocław do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności.

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,

– przez e-mail: wzn@um.wroc.pl

– telefonicznie: 71 777 72 50

Cele przetwarzania danych Umieszczenie wizytówki firmy na stronie WROCŁAW UP – Giełda Lokalnego Biznesu.
Podstawy prawne przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądania przed zawarciem umowy.
Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Twoje dane na czas realizacji umowy i 5 lat po jej zakończeniu. Po tym okresie Archiwum Państwowe przeprowadzi ekspertyzę, w efekcie której Twoje dane zostaną zniszczone lub zostaną przekwalifikowane do kat. A, co oznacza, że będą przechowywane wieczyście.
Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom Usług IT, z którymi Gmina Wrocław zawarła umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

–   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

–   prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

–   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

–   prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem danych (dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli).

Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –  Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

– przez e-mail: iod@um.wroc.pl

– telefonicznie: 71 777 77 24.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
X

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z którym można się skontaktować:

– listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,

– przez e-mail: wzn@um.wroc.pl

– telefonicznie: 71 777 72 50

Cele przetwarzania danych Prezentacja prowadzonej działalności przez przedsiębiorców na stronie Wrocław Up – Giełda Lokalnego Biznesu
Podstawy prawne przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

– wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądania przed zawarciem umowy,

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie w jakim Pani/Pana dane będą tworzyły dokumentację archiwalną.

Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane na czas realizacji umowy i 5 lat po jej zakończeniu. Po tym okresie Archiwum Państwowe przeprowadzi ekspertyzę, w efekcie której dane zostaną zniszczone lub zostaną przekwalifikowane do kategorii A, co oznacza, że będą przechowywane wieczyście.
Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług IT, z którymi zawarliśmy umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną opublikowane na stronie Wrocław UP – Giełda Lokalnego Biznesu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

–   prawo dostępu do swoich danych osobowych,

–   prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

–   prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

–   prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

–   prawo do wystąpienia o usunięcie danych. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego, a także gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z administratorem danych (dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli).

Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,

– przez e-mail: iod@um.wroc.pl,

– telefonicznie: 71 777 77 24.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Wrocławia jest Sebastian Sobecki.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy również, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz Partnerów.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarkach?

FIREFOX
CHROME
OPERA
INTERNET EXPLORERUrząd Miejski Wrocławia
Dział Wspierania Wrocławskiej Przedsiebiorczości
ul.Kotlarska 41, 50-151 Wrocław
wroup@um.wroc.pl
+48 71 777 89 49

Informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close