Regulamin użytkownika portalu WRO UP – Giełda Lokalnego Biznesu

§ 1

 1. Portal funkcjonujący pod adresem www.wroup.pl prowadzony przez Gminę Wrocław,
  z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839.
 2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Portal dostępny jest dla każdego Użytkownika.

§ 2

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, działający pod adresem www.wroup.pl, umożliwiający Użytkownikom z zapoznaniem się z Wizytówką Partnera.
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 3. Regulamin – Regulamin korzystania z Portalu przez Użytkownika, wraz ze wszystkimi załącznikami do niego, w tym polityką prywatności.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu, w szczególności w celu zapoznania się z Wizytówką,.
 5. Partner lub Partner Organizatora – podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Wrocławia, z którym Organizator zawarł umowę poprzez zgłoszenie i wypełnienie formularza online dostępnego na stronie Portalu.
 6. Wizytówka lub Wizytówka Partnera – publikacja przez Partnera informacji o jego działalności, umieszczona na Portalu za pośrednictwem formularza online, skutkującym zawarciem umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem. Wizytówka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3

 1. Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
 • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora;
 • ogólne zasady korzystania z Portalu,
 • prawa i obowiązki Użytkowników.
 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet, akceptująca pliki typu Cookie, tj. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub inna kompatybilna.

§ 4

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Organizatora lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu lub jego poszczególnych części. Użytkownicy Portalu bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że co innego wynika
  z właściwych przepisów prawa.

§ 5

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Wizytówki, w tym za dostępność towarów lub zakres usług u Partnera, o których mowa w Wizytówce.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wizytówki, z wyjątkiem sytuacji,
  w której taka odpowiedzialność spoczywa na Organizatorze na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z umieszczeniem Wizytówki na Portalu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub niezarządzanych przez niego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności pomiędzy Użytkownikiem
  a Partnerem Organizatora, które Użytkownik podjął lub planował podjąć na podstawie informacji zawartych w Wizytówce.
 5. Organizator nie uczestniczy, w szczególności nie pośredniczy, w czynnościach pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Organizatora, w szczególności związanych
  z zawarciem umowy pomiędzy nimi i z jej wykonaniem.
 6. Organizator nie odpowiada za błędy lub przerwy w działaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w tym powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym regulaminem lub z powodu działania siły wyższej. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwy w funkcjonowaniu Portalu z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.

§ 6

Użytkownik zobowiązany jest:

 • korzystać z Portalu zgodnie z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
 • nie dostarczać za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym.

§ 7

 1. Użytkownicy mogą składać do Organizatora reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamacje dotyczące Wizytówki, w tym jej treści i i aktualności zawartych w niej informacji, powinny być składane bezpośrednio do Partnera, którego dotyczy Wizytówka. W przypadku złożenia takiej reklamacji do Organizatora, zostanie ona odrzucona.
 3. Reklamacja składana przez osobę niepełnoletnią wymaga potwierdzenia jej przez opiekuna prawnego.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających odpowiedź na reklamację.
 5. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zarządzania Należnościami – Dział Wspierania Wrocławskiej Przedsiębiorczości, ul. Kotlarska 41 50-151 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: wroup@um.wroc.pl.
 6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 7. Procedura reklamacyjna unormowana w regulaminie nie wyłącza stosowania przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 8

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023r.
Urząd Miejski Wrocławia
Dział Wspierania Wrocławskiej Przedsiebiorczości
ul.Kotlarska 41, 50-151 Wrocław
wroup@um.wroc.pl
+48 71 777 89 49

Informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close